Các thông tin có gắn dấu (*) là bắt buộc phải điền, hãy sử dụng Email và Số điện thoại mà bạn sở hữu

Hệ đào tạo (*)
Thông tin Thí sinh
Họ và tên thí sinh (*)
Ngày sinh (dd/MM/yyyy)(*)
Giới tính (*)
Dân tộc (*)
Số CMND hoặc CCCD (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Facebook
Địa chỉ liên lạc (*)
Khu vực (*)
Đối tượng ưu tiên (*)
Năm tốt nghiệp (*)

Quá trình học THPT
(Chỉ nhập tên trường, ví dụ: "Trường THPT Chương Mỹ A" chỉ cần nhập "Chương Mỹ A" và chọn từ danh sách gợi ý)
Trường THPT năm học Lớp 10 (*)
Học lực lớp 10 (*)
Hạnh kiểm lớp 10 (*)
Trường THPT năm học Lớp 11 (*)
Học lực lớp 11 (*)
Hạnh kiểm lớp 11 (*)
Trường THPT năm học Lớp 12 (*)
Học lực lớp 12 (*)
Hạnh kiểm lớp 12 (*)

Thông tin Đăng ký xét tuyển

Thông tin Cán bộ tư vấn Tuyển sinh (Nếu có)
Họ và tên, Số điện thoại
* Lưu ý: Sau khi nộp hồ sơ bạn vẫn có thể chỉnh sửa các thông tin của hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng cách làm theo hướng dẫn trong Email nhận được sau khi nộp hồ sơ.