Liên thông, văn bằng 2 đại học hệ chính quy và Vừa làm vừa học